tenisbierun.pl

Regulamin 2014

REGULAMIN

Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego

w sezonie 2014


Pkt 1

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego (ALTZ) jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu, ul. Turystyczna 1.

2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Bierunia i okolic.

3. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego.

4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.

5. Przed rozpoczęciem każdej z rund organizator zamieści terminarz rozgrywek oraz listę uczestników na stronie internetowej www.bosir.bierun.pl oraz www.tenisbierun.pl

Pkt 2

1. Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270.

2. W rozgrywkach bierze udział minimum 15 osób.

3. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem 3 rund:

· rudna I 1.05 - 30.06

· runda II 1.07 - 31.08

· runda III 1.09 - 31.10

4. Każda Grupa składa się z 5 lub 6 zawodników.

5. Kryterium przydziału do grupy jest pozycja z "Listy Rankingowej" po III rundzie rozgrywek sezonu 2013. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani w sezonie 2013 zostaną dopisani na koniec listy startowej.

6. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 2 miesięcy przez każdego zawodnika danej grupy 5 meczów tenisowych systemem "każdy z każdym" do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break.

7. Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nie rozegrany mecz 0 punktów.

8. Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0, 6:0.

9. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia danej rundy !!!

10. Organizator nie dopuszcza zmian: terminu i miejsca rozgrywania spotkań.

11. Protokół z meczu (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1) należy wypisywać drukowanymi literami.

12. Protokół z meczu przed dostarczeniem go do organizatora rozgrywek musi zostać podpisany przez zawodników oraz przez sędziego (jeżeli był wyznaczony ).

Pkt 3

1. Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn:

· złożenie karty zgłoszeniowej (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2) w 2 egzemplarzach

· uiszczenie opłaty startowej w wysokości 120 zł (jednorazowo do 30 kwietnia 2014 r.)

2. Opłatę startową, kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystyczna 1 w terminie do dnia 30.04.2014 r.

3. Organizator rozgrywek potwierdza odbiór karty zgłoszeniowej i opłaty startowej.

4. Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują opłaty startowej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry.

5. Zawodnicy korzystający z kortów obowiązani są potwierdzić ten fakt w specjalnym grafiku

Pkt 4

1. Organizator informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach są ubezpieczeni w PZU S.A polisą od NNW. Suma ubezpieczenia - 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych)

2. Wszelkie ewentualne kontuzje zawodnik potwierdza stosownym wpisem w protokole z meczu.

3. Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest zgłosić się do zakładu opieki zdrowotnej w dniu, w którym uległa kontuzji.

4. Zastosowanie się do pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu jest warunkiem dalszego roszczenia odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

5. Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.

6. Organizatorzy rozgrywek informują o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie ubezpieczeń.

Pkt 5

1. Nie dopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ.

2. Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty otrzymania przez zawodnika jego karty zawodniczej.

3. Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach - ukończony 16 rok życia.

4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia. (wg załączonego wzoru - załącznik nr 3).

Pkt 6

1. Wypełniony protokół przed rozpoczęciem meczu zawodnik-gospodarz przekazuje sędziemu, jeżeli taki został wyznaczony.

2. Po rozegraniu meczu ligowego oryginał Protokołu meczowego zawodnik - gospodarz (inicjujący spotkanie) zobowiązany jest dostarczyć w terminie 3 dni do organizatora ALTZ Jerzego Słocińskiego lub do pracownika BOSiR w Bieruniu przy ul. Rynek 14.

3. Nie dostarczenie przez zawodnika-gospodarza spotkania w wyznaczonym terminie protokołu z meczu będzie równoznaczne z przyznaniem mu walkowera.

4. Po każdej rozegranej rundzie ligowej, na podstawie dostarczonych Protokołów meczowych zostanie sporządzone podsumowanie wyników, ustalony ranking na kolejną rundę rozgrywek i sporządzona notatka. Wyniki i tabele będą opublikowane na stronie internetowej www.tenisbierun.pl oraz wywieszone w gablocie na kortach.

Pkt 7

1. Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut.

2. Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem.

3. Za przygotowanie boiska do gry odpowiada zawodnik - gospodarz spotkania.

4. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

Pkt 8

1. Mecz ligowy musi się odbyć również w przypadku nie przybycia na nie sędziego wyznaczonego do ich przeprowadzenia. W tym przypadku mecz powinna przeprowadzić:

· w pierwszej kolejności osoba posiadająca kwalifikacje sędziego, która jest obecna na meczu,

· sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez zainteresowanych zawodników.

2. W czasie meczu sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja sędziego uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenie spotkania. Mecz ten musi dokończyć jego zastępca wybrany z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 8

Pkt 9

1. Po ostatnim meczu w danej rundzie nastąpi podsumowanie rozgrywek.

2. O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:

· większa ilość zdobytych punktów,

· większa różnica setów w meczach,

· większa różnica gemów,

· wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi.

3. Zawodnik, który zajmie I i II miejsce w danej grupie awansuje w następnej rundzie do grupy wyższej.

4. Zawodnik, który zajmie V i VI miejsce w Grupie spada w następnej rundzie do Grupy niższej.

5. Jeżeli w danej Grupie nie zostanie ustalona kolejność zawodników o awansie lub spadku decydować będzie losowanie.

Pkt 10

Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT są jedyną podstawą rozgrywek ALTZ.

Bieruń dn. 30.04.2014 r.