tenisbierun.pl

Regulamin ALTZ 2011

Regulamin Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie 2011

 

Pkt 1

1.      Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Bierunia.

2.      Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego.

3.      Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.

4.      Przed rozpoczęciem każdej z rund organizator zamieści terminarz rozgrywek oraz listę uczestników na stronie internetowej www.bosir.bierun.pl oraz www.tenisbierun.pl  

 

Pkt 2

1.      Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270.

2.      W rozgrywkach bierze udział minimum 15 osób.

3.      Rozgrywki będą przeprowadzone systemem 3 rund:

 • runda I           1.05 – 30.06
 • runda II          1.07 – 31.08
 • runda III         1.09 – 24.10

4.      Każda Grupa składa się z 5 lub 6 zawodników.

5.      Kryterium przydziału do grupy jest pozycja z „Listy Rankingowej” sezonu 2010. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani w sezonie 2010 zostaną dopisani na koniec listy startowej.

6.      System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 2 miesięcy przez każdego zawodnika danej grupy 5 meczów tenisowych systemem „każdy z każdym” do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break.

7.      Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nie rozegrany mecz 0 punktów.

8.      Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0, 6:0.

9.      Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia danej rundy !!!

10.  Organizator nie dopuszcza zmian: terminu i miejsca rozgrywania spotkań.

11.  Protokół z meczu (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy wypisywać drukowanymi literami.

12.  Protokół z meczu przed dostarczeniem go do organizatora rozgrywek musi zostać podpisany przez zawodników oraz przez sędziego (jeżeli był wyznaczony).

 

Pkt 3

1.      Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (wg załączonego wzoru załącznik nr 2) w 2 egzemplarzach,
 • uiszczenie opłaty startowej w wysokości 100 zł  (w dwóch równych ratach po 50 zł).

2.      Opłatę startową (I ratę), kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rynek 14 w terminie do dnia 15.04.2011 r. II ratę należy dostarczyć do dnia 31.06.2011 r.

3.      Organizator rozgrywek potwierdza odbiór karty zgłoszeniowej i opłaty startowej.

4.      Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują opłaty startowej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry.

 

Pkt 4

1.      Organizator informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach są ubezpieczeni w PZU S.A polisą od NNW. Suma ubezpieczenia – 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych)

2.      Wszelkie ewentualne kontuzje zawodnik potwierdza stosownym wpisem w protokole z meczu.

3.      Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest zgłosić się do zakładu opieki zdrowotnej w dniu, w którym uległa kontuzji.

4.      Zastosowanie się do pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu jest warunkiem dalszego roszczenia odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

5.      Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.

6.      Organizatorzy rozgrywek informują o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie ubezpieczeń.

 

 Pkt 5

1.      Nie dopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ.

2.      Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty otrzymania przez zawodnika jego karty zawodniczej.

3.      Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach – ukończony 16 rok życia.

4.      Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia. (wg załączonego wzoru załącznik nr 3).

 

Pkt 6

1.      Wypełniony protokół przed rozpoczęciem meczu zawodnik-gospodarz przekazuje sędziemu, jeżeli taki został wyznaczony.

2.      Po rozegraniu meczu ligowego oryginał Protokołu meczowego zawodnik – gospodarz (inicjujący spotkanie) zobowiązany jest dostarczyć w terminie 3 dni do organizatora ALTZ Jerzego Słocińskiego lub do pracownika BOSiR w Bieruniu przy ul. Rynek 14.

3.      Nie dostarczenie przez zawodnika-gospodarza spotkania w wyznaczonym terminie protokołu z meczu będzie równoznaczne z przyznaniem mu walkowera.

4.      Po każdej rozegranej rundzie ligowej, na podstawie dostarczonych Protokołów meczowych zostanie sporządzone podsumowanie wyników, ustalony ranking na kolejną rundę rozgrywek i sporządzona notatka. Wyniki i tabele będą opublikowane na stronie internetowej www.tenisbierun.pl oraz wywieszone w gablocie na kortach.


Pkt 7

1.      Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut.

2.      Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem.

3.      Za przygotowanie boiska do gry odpowiada zawodnik – gospodarz spotkania.

4.      Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

 

Pkt 8

1.      Mecz ligowy musi się odbyć również w przypadku nie przybycia na nie sędziego wyznaczonego do ich przeprowadzenia. W tym przypadku mecz powinna przeprowadzić:

 • w pierwszej kolejności osoba posiadająca kwalifikacje sędziego, która jest obecna na meczu,
 • sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez zainteresowanych zawodników.

2.      W czasie meczu sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja sędziego uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenie spotkania. Mecz ten musi dokończyć jego zastępca wybrany z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 8.

 

 Pkt 9

1.      Po ostatnim meczu w danej rundzie nastąpi podsumowanie rozgrywek.

2.      O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:

 • większa ilość zdobytych punktów,
 • większa różnica setów w meczach,
 • większa różnica gemów,
 • wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi.

3.      Zawodnik, który zajmie I i II miejsce w danej grupie awansuje w następnej rundzie do grupy wyższej.

4.      Zawodnik, który zajmie V i VI miejsce w Grupie spada w następnej rundzie do Grupy niższej.

5.      Jeżeli w danej Grupie nie zostanie ustalona kolejność zawodników o awansie lub spadku decydować będzie losowanie.


Pkt 10

Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT są jedyną podstawą rozgrywek ALTZ.

 

Bieruń dn. 21.03.2011 r.