tenisbierun.pl

Regulamin 2013


REGULAMIN
Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego
w sezonie 2013


Pkt 1

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego (ALTZ) jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu, ul. Turystyczna 1.
2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Bierunia i okolic.
3. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego.
4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.
5. Przed rozpoczęciem każdej z rund organizator zamieści terminarz rozgrywek oraz listę uczestników na stronie internetowej www.bosir.bierun.pl oraz www.tenisbierun.pl

Pkt 2

1. Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270.
2. W rozgrywkach bierze udział minimum 15 osób.
3. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem 3 rund:
· rudna I 1.05 - 30.06
· runda II 1.07 - 31.08
· runda III 1.09 - 31.10
4. Każda Grupa składa się z 5 lub 6 zawodników.
5. Kryterium przydziału do grupy jest pozycja z "Listy Rankingowej" po III rundzie rozgrywek sezonu 2012. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani w sezonie 2012 zostaną dopisani na koniec listy startowej.
6. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 2 miesięcy przez każdego zawodnika danej grupy 5 meczów tenisowych systemem "każdy z każdym" do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break.
7. Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nie rozegrany mecz 0 punktów.
8. Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0, 6:0.
9. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia danej rundy!!!
10. Organizator nie dopuszcza zmian: terminu i miejsca rozgrywania spotkań.
11. Protokół z meczu (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1) należy wypisywać drukowanymi literami.
12. Protokół z meczu przed dostarczeniem go do organizatora rozgrywek musi zostać podpisany przez zawodników oraz przez sędziego (jeżeli był wyznaczony ).

Pkt 3

1. Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn:
· złożenie karty zgłoszeniowej (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2) w 2 egzemplarzach
· uiszczenie opłaty startowej w wysokości 100 zł (jednorazowo do 30 kwietnia 2013 r.)
2. Opłatę startową, kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystyczna 1 w terminie do dnia 30.04.2013 r.
3. Organizator rozgrywek potwierdza odbiór karty zgłoszeniowej i opłaty startowej.
4. Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują opłaty startowej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry.
5. Zawodnicy korzystający z kortów obowiązani są potwierdzić ten fakt w specjalnym grafiku.

Pkt 4

1. Organizator informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach są ubezpieczeni w PZU S.A polisą od NNW. Suma ubezpieczenia - 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wszelkie ewentualne kontuzje zawodnik potwierdza stosownym wpisem w protokole z meczu.
3. Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest zgłosić się do zakładu opieki zdrowotnej w dniu, w którym uległa kontuzji.
4. Zastosowanie się do pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu jest warunkiem dalszego roszczenia odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.
5. Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.
6. Organizatorzy rozgrywek informują o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie ubezpieczeń.

Pkt 5
1. Nie dopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ
2. Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty otrzymania przez zawodnika jego karty zawodniczej.
3. Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach - ukończony 16 rok życia
4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia. (wg załączonego wzoru - załącznik nr 3).

Pkt 6

1. Wypełniony protokół przed rozpoczęciem meczu zawodnik-gospodarz przekazuje sędziemu, jeżeli taki został wyznaczony.
2. Po rozegraniu meczu ligowego oryginał Protokołu meczowego zawodnik - gospodarz (inicjujący spotkanie) zobowiązany jest dostarczyć w terminie 3 dni do organizatora ALTZ Jerzego Słocińskiego lub do pracownika BOSiR w Bieruniu przy ul. Rynek 14.
3. Nie dostarczenie przez zawodnika-gospodarza spotkania w wyznaczonym terminie protokołu z meczu będzie równoznaczne z przyznaniem mu walkowera.
4. Po każdej rozegranej rundzie ligowej, na podstawie dostarczonych Protokołów meczowych zostanie sporządzone podsumowanie wyników, ustalony ranking na kolejną rundę rozgrywek i sporządzona notatka. Wyniki i tabele będą opublikowane na stronie internetowej www.tenisbierun.pl oraz wywieszone w gablocie na kortach.

Pkt 7

1. Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut.
2. Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem.
3. Za przygotowanie boiska do gry odpowiada zawodnik - gospodarz spotkania.
4. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

Pkt 8

1. Mecz ligowy musi się odbyć również w przypadku nie przybycia na nie sędziego wyznaczonego do ich przeprowadzenia. W tym przypadku mecz powinna przeprowadzić:
  • w pierwszej kolejności osoba posiadająca kwalifikacje sędziego, która jest obecna na meczu,
  • sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez zainteresowanych zawodników.
2. W czasie meczu sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja sędziego uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenie spotkania. Mecz ten musi dokończyć jego zastępca wybrany z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 8.

Pkt 9

1. Po ostatnim meczu w danej rundzie nastąpi podsumowanie rozgrywek.
2. O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:
· większa ilość zdobytych punktów,
· większa różnica setów w meczach,
· większa różnica gemów,
· wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi.
3. Zawodnik, który zajmie I i II miejsce w danej grupie awansuje w następnej rundzie do grupy wyższej.
4. Zawodnik, który zajmie V i VI miejsce w Grupie spada w następnej rundzie do Grupy niższej.
5. Jeżeli w danej Grupie nie zostanie ustalona kolejność zawodników o awansie lub spadku decydować będzie losowanie.

Pkt 10

Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT są jedyną podstawą rozgrywek ALTZ.

Bieruń dn. 30.04.2013 r.